شرایط استفاده از مترجم رایگان

ترجمه های گوگل کیفیت لازم جهت استفاده های بعدی را ندارد. کاربر با آگاهی از این مطلب از این سایت استفاده می کند.